DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກຊປ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງ ສປ.ຈີນ (CNIPA) ທົບທວນຄືນໃນຂອບການຮ່ວມມື

ໃນວັນທີ 09 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງ ສປ.ຈີນ (CNIPA), ຊຶ່ງຝ່າຍລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພູນສຸຫວັດ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການ 2 ທ່ານ ແລະ ຝ່າຍ CNIPA ນໍາໂດຍ ທ່ານ ເສິນ ຊາງຢູ, ຫົວໜ້າສໍານັກງານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ 6 ທ່ານ,  ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ.

          ໃນກອງປະຊຸມ ທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຕົນຕໍ່ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈໍານົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດຂອງລາວ ຍັງສືບຕໍ່ມີຜົນສັກສິດ ເຖິງວ່າກົມດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຍົກຍ້າຍມາຂຶ້ນກັບກະຊວງໃໝ່ກໍ່ຕາມ ແລະ ລາຍງານຈຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍຮັບສິດທິບັດ ຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມື ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດຂອງລາວ (CPG) ປັດຈຸບັນມີ ທັງໝົດ 1 ຄໍາຮ້ອງ. ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ມີການສະເໜີແຜນວຽກການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ 5 ຂົງເຂດຄື: ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຂິດຄວາມສາມາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ CPG, ການປູກຈິດສຳນຶກດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ໂຄງການ Belt and Road Initiative ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ-ຈີນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂໍຍື່ນຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ປາກຊ່ອງ” ຢູ່ ສປ. ຈີນ.

        ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຢ່າງຮອບດ້ານ ກ້າວສູ່ລວງເລີກ ທາງດ້ານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລກປ່ຽນເອົາບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຈີນ ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ ຕາມການສະເໜີຂອງຝ່າຍລາວ; ສືບຕໍ່ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາ ມາດຂອງພະນັກງານກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ກັບທີ່ ພາຍຫຼັງທີ່ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ດີຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ CPG ໂດຍເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜິຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາທາລະນາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດເວລາ ໃນການຂໍຮັບສິດທິບັດຂອງລາວ; ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ ສາທາລະນະຊົນຂອງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ; CNIPA ຈະເຊີນຄະນະຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຂົາຮ່ວມງານ ສຳມະນາລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຄັ້ງທີ 3 (3rd IP Symposium) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ (Belt and Road Initiative) ພາຍຫຼັງທີ່ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ດີຂຶ້ນ ແລະ CNIPA ຮັບຊາບຂໍ້ສະເໜີ ໃຫ້ພິຈາລະນາປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ປາກຊ່ອງ” ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ພະແນກເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ CNIPA  ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລ້ວຈະແຈ້ງຕອບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໃນພາຍຫຼັງ.

ຂ່າວ: ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂໍ້ມູນຮູບພາບຈາກ: ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ