DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາ ກະສິກໍາ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (KSP)

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2022, ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ,  ມີກອງ​ປະ​ຊຸມສຳ​ມະ​ນາ ກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີໂຄງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາ ກະສິກໍາ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (KSP), ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ຈຸນວອນ ລີ, ຫົວໜ້າໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ສະຖາບັນພັດທະນາ ສ.ເກົາຫຼີ, ອົງການຍຸດທະສາດ IP ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ Knowledge  Sharing Program, Korea Development Institue, Korea IP Strategy Agency (KSP, KDI & KISTA).

ໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້, ມີທ່ານ ໄຊບັນດິດ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ, ກົມ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດ ລາວ, ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ NAFRI, ຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໄດ້ກ່າວມີຄໍາເຫັນ ວ່າ:ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນໍາສະເໜີໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ (MOEF).

ໃນປີ 2004 ໄດ້ເປີດໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ (KSP)  ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຮອບດ້ານ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ​ ໃນການພັດທະນາ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄູ່ຮ່ວມມື ລວມທັງການພັດທະນາທາງດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດກະສິກໍາ. ສະນັ້ນ, ພາຍຫຼັງທີ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ KSP ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2020, ກະຊວງການເງິນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2022 ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຕອບຮັບໂຄງການ ໃນເດືອນ ມີນາ 2022, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີການລິເລີ່ມ ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ”. ໃນນີ້ ທາງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ໂຄງການ ແລະ ໄດ້ກໍານົດບັນດາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ຄື: ພັດທະນາກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; ໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ຄຳປຶກສາແກ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ລວມທັງການຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກໍາເນີດ (GI) ຫຼື ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ທີ່ເປັນທ່າແຮງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະມີກິດຈະກຳ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ອີກດ້ວຍ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກໍານົດແຜນກິດຈະກໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຕິດພັນກັບພວກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດຂຶ້ນຕື່ມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ