DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກົດໝາຍ & ນິຕິກຳ

ລຳດັບເນື້ອໃນເລກທີລົງວັນທີເອກະສານ
1

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

38 /ສພຊNovember 15, 2017
2

ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

0279/ກວຕFebruary 26, 2018
3

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ

752/ກວຕSeptember 20, 2012
4

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ

755 /ກວຕSeptember 20, 2012
5

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ

756 /ກວຕSeptember 20, 2012
6

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່ການຄໍ້າ

753 /ກວຕSeptember 20, 2012
7

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

1119/ກວຕOctober 25, 2016
8

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມ ອານຸສັນຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບ ສົນທິສັນຍາມາດຣິດ ວ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍ

0142/ກວຕFebruary 13, 2017
9

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

754 /ກວຕSeptember 20, 2012