Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ກົດໝາຍ & ນິຕິກຳ


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/dipgov/public_html/wp-content/plugins/formidable-pro/classes/models/FrmProEntry.php on line 489

ລຳດັບເນື້ອໃນເລກທີລົງວັນທີເອກະສານ
1

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

38 /ສພຊNovember 15, 2017
2

ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

0279/ກວຕFebruary 26, 2018
3

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ

752/ກວຕSeptember 20, 2012
4

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ

755 /ກວຕSeptember 20, 2012
5

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ

756 /ກວຕSeptember 20, 2012
6

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່ການຄໍ້າ

753 /ກວຕSeptember 20, 2012
7

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

1119/ກວຕOctober 25, 2016
8

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມ ອານຸສັນຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບ ສົນທິສັນຍາມາດຣິດ ວ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍ

0142/ກວຕFebruary 13, 2017
9

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

754 /ກວຕSeptember 20, 2012

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ