Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກປົກປ້ອງພັນພືດ

ພະແນກ ປົກປ້ອງພັນພືດ

ຈຸດປະສົງ

         ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ, ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງ ກໍຄືຂອງກົມກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່.

ພາລະບົດບາດ

         ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ປພພ) ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປົກ​ປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ເພຶ່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ, ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແບບຍືນຍົງ.

          ມີພາລະບົດບາດເພື່ອລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານການປົກ​ປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ນັກປະສົມພັນພືດ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ