DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ພະແນກປົກປ້ອງພັນພືດ

ພະແນກ ປົກປ້ອງພັນພືດ

ຈຸດປະສົງ

         ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ, ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງ ກໍຄືຂອງກົມກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່.

ພາລະບົດບາດ

         ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ປພພ) ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປົກ​ປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ເພຶ່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ, ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແບບຍືນຍົງ.

          ມີພາລະບົດບາດເພື່ອລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານການປົກ​ປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ນັກປະສົມພັນພືດ.