Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກ ລິຂະສິດ

ພະແນກ ລິຂະສິດ

ຈຸດປະສົງ

          ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ, ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງ ກໍຄືຂອງກົມ ກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

ພາລະບົດບາດ

          ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ພລສ) ແມ່ນພະແນກການຫນຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ.

          ມີພາລະບົດບາດ ລົງເລິກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່  ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງທາງດ້ານສິລະປະ ແລະ ວັນນະກຳ ອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ