Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກສັງລວມ

ພະແນກ ສັງລວມ

ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້​ຕົກລົງສະບັບ​ນີ້​ ກຳນົ​ດລະອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ ທີ່​ຕັ້ງ​, ພາລະ​ບົດບາດ, ໜ້າ​ທີ່ຂອບ​ເຂດ​ສິດ, ໂຄງ​ປະກອບການຈັດ​ຕັ້ງ, ຫຼັກການ ​ແລະ ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ​ ຂອງ​ພະແນກສັງລວມ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​​ຂອງ​ຕົນ, ແນ່​ໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດແຜນການ-​ແຜນ​ງານ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງກົມ.

ພາລະບົດບາດ

          ພະແນກ ສັງລວມເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ​(ພສລ) ແມ່ນພະແນກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການຂອງກົມ

         ພະແນກ ສັງລວມ ມີພາລະບົດບາດລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແຜນການ-ແຜນງານ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງກົມ 

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ