Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກສິດທິບັດ

ພະແນກ ສິດທິບັດ

ພາລະບົດບາດ

          ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ພສບ) ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກຳ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແລະ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ເພຶ່ອປົກປ້ອງການຄ້າ, ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳແບບຍືນຍົງ.

          ພະແນກສິດທິບັດ ມີພາລະບົດບາດ ເພື່ອລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ວຽກງານສິດທິບັດ,  ອະນຸສິດທິບັດ,    ແບບອຸດສາຫະກຳ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແລະ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ