Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ

ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຈຸດປະສົງ

          ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີການເມືອງຂອງຕົນ, ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງ ກໍຄືຂອງກົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ພາລະບົດບາດ

          ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ສພຊແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງ​ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ​ງານສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

         ມີພາລະບົດບາດເພື່ອ ລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສ້າງຈິດສຳນຶກ, ການ​​ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງ, ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ