Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກ ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ ແລະ ຖິ່ນກຳເນີດ

ພະແນກ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິ່ນກຳເນີດ

ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: ພຄຖ, ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງທີ່ຂື້ນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິ່ນກໍາເນີດ.

ພາລະບົດບາດ

          ລົງເລີກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດສອບເນື້ອໃນ, ການຈົດທະບຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິ່ນກໍາເນີດເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ