Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພະແນກ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ພະແນກ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຈຸດປະສົງ

          ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີການເມືອງຂອງຕົນ, ​ແນໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກະຊວງກໍ່ຄືຂອງກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ.

ພາລະບົດບາດ

          ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ (ພກຊ) ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ.

          ພະແນກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີພາລະບົດບາດເພື່ອລົງເລິກເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບໍລິຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ