DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຂໍ້ມູນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂໍ້ມູນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂັ້ນຕອນການຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂັ້ນຕອນການຮັບຄໍາຮ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະຄ່າບໍລິການສໍາລັບ Laos IP efiling