DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຖິ່ນກໍາເນີດ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກໍາເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຂໍຈົດທະບຽນ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການວັນເດືອນປິພິມເຜີຍແພ່ເອກະສານເອເລັກໂຕນິກ(ພາສາລາວ)Electronic Files (English)
ສະບັບເລກທີ 08
ສະກ໊ອດຈ໌ ວິສກີ້
SCOTCH WHISKY
15/07/2020ດາວໂຫຼດDownload

ຜົນການຈົດທະບຽນ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການວັນເດືອນປີພິມເຜີຍແພ່ເອກະສານເອເລັກໂຕນິກ
ສະບັບເລກທີ 08
ສະກ໊ອດຈ໌ ວິສກີ້
SCOTCH WHISKY New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 07
ຊາກໍແມນ
Komaen Tea New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 06
ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ
LuangPrabang Silk New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 05
ຜ້າໄໝຫົວພັນ
Houaphanh Silk New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 04
ຊາປາກຊ່ອງ
Paksong Tea New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 03
ກາເຟບໍລະເວນ
Bolaven Coffee New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 02
ແຊມເປນ
CHAMPAGNE New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 01
ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ
Khaokainoi New
24/08/2021ດາວໂຫຼດ