DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຖິ່ນກໍາເນີດ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກໍາເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຂໍຈົດທະບຽນ

ສະບັບເລກທີວັນ/ເດືອນ/ປີອັບໂຫຼດຈົດໝາຍເຫດ
ສະບັບເລກທີ 0909 ມີນາ 2023

ຜົນການຈົດທະບຽນ

ສະບັບເລກທີວັນ/ເດືອນ/ປີອັບໂຫຼດຈົດໝາຍເຫດ
ສະບັບເລກທີ 0108 ພະຈິກ 2018
ສະບັບເລກທີ 0219 ເມສາ 2019
ສະບັບເລກທີ 0314 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0414 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0514 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0614 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0714 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0820 ພະຈິກ 2020