DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຖິ່ນກໍາເນີດ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກໍາເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຂໍຈົດທະບຽນ

ສະບັບເລກທີວັນ/ເດືອນ/ປີອັບໂຫຼດຈົດໝາຍເຫດ
ສະບັບເລກທີ 0909 ມີນາ 2023

ຜົນການຈົດທະບຽນ ພາຍໃນ

ສະບັບເລກທີວັນ/ເດືອນ/ປີອັບໂຫຼດຈົດໝາຍເຫດ
ສະບັບເລກທີ 0108 ພະຈິກ 2018
ສະບັບເລກທີ 0219 ເມສາ 2019
ສະບັບເລກທີ 0314 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0414 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0514 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0614 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0714 ກັນຍາ 2020
ສະບັບເລກທີ 0820 ພະຈິກ 2020

ຜົນການຈົດທະບຽນ ຜ່ານລະບົບ LISBON

ສະບັບເລກທີວັນ/ເດືອນ/ປີອັບໂຫຼດຈົດໝາຍເຫດ
ສະບັບເລກທີ 1156 AO23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1157 AO23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1158 GI23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1159 GI23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1160 GI23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1161 GI23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1162 GI23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1163 GI23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1164 AO23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1165 AO23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1166 AO23 ພຶດສະພາ 2023
ສະບັບເລກທີ 1167 AO23 ພຶດສະພາ 2023