DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພັນພືດໃໝ່

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ພັນພືດໃໝ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຂໍຈົດທະບຽນ

[table id=6 /]

ຜົນການຈົດທະບຽນ

[table id=7 /]