DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພັນພືດໃໝ່

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ພັນພືດໃໝ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຂໍຈົດທະບຽນ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເລກທີວັນເດືອນປືພິມເອກະສານເອເລັກໂຕນິກ
ສະບັບເລກທີ 01
Mulberry Oumhuck Pk
25/01/2022ດາວໂຫຼດ

ຜົນການຈົດທະບຽນ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເລກທີວັນເດືອນປີຈົດທະບຽນເອກະສານເອເລັກໂຕຼນິກ