Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

“ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນ ຜົນງານທີ່ໄດ້ມາຈາກສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ ປະດິດສ້າງ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶ້ນມາ”.

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນຊັບສິນທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້ (Intangible assets) ຊະນິດໜຶ່ງ   ນອກຈາກສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ.

ໂຄງປະກອບຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ:

  • ຊັບສິນອຸດສາຫະກຳ (Industrial Property);
  • ພັນພືດໃໝ່ (New Plant Variety);
  • ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ (Copyright and Related Rights).

ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ

ຊັບສິນອຸດສາຫະກຳ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ, ກະສິກຳ, ການປະມົງ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

•  ສິດທິບັດ (Patent);

•  ອະນຸສິດທິບັດ (Petty Patent);

•  ແບບອຸດສາຫະກຳ (Industrial Design);

•  ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ (Trademark);

•  ຊື່ການຄ້າ (Trade Name);

•  ແບບຜັງວົງຈອນລວມ (Layout Design of Integrated Circuit);

•  ຖິ່ນກຳເນີດ (Geographical Indication);

•  ຄວາມລັບທາງການຄ້າ (Trade Secrets).

ພັນພືດໃໝ່

ພັນພືດໃໝ່ ປະກອບດ້ວຍ:

  • ພັນພືດທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນພັນພືດໃໝ່;
  • ພັນພືດທີ່ຄົ້ນພົບໃນທຳມະຊາດ ແລ້ວນຳມາພັດທະນາໃຫ້ເປັນພັນພືດໃໝ່.

ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບດ້ວຍ:

  • ລິຂະສິດ ຕໍ່ຜົນງານທາງດ້ານສິລະປະກຳ, ວັນນະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ;
  • ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຕໍ່ຜົນງານຂອງຜູ້ສະແດງ, ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ.

ກິດຈະກຳ

september

No Events

Recent Posts

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ