Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ສິດທິບັດ

ຜູ້ທີ່ສາມາດຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍ

ບຸກ‌ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ‌ຈັດຕັ້ງ ທັງ‌ພາຍ‌ໃນ ແລະ ຕ່າງ‌ປະ‌ເທດ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫຼື ຂໍ‌ຈົດ‌ທະ‌ບຽນ‌ຊັບ‌ສິນ‌ອຸດສາຫະກຳ ຕໍ່ ສູນບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ‌ແລະ ‌ເຕັກ‌ໂນ‌ໂລ‌ຊີ ຫຼື ອົງ‌ການຈົດ‌ທະບຽນ‌ຊັບ‌ສິນ‌ອຸດສາຫະກຳ‌ສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ‌ເປັນ‌ພາຄີ.

ບຸກ‌ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ‌ຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່‌ຕ່າງ‌ປະ‌ເທດ ຊຶ່ງ‌ມີ‌ຈຸດ‌ປະ‌ສົງ‌ຂໍ‌ຈົດ‌ທ‌ະ‌ບຽນຊັບສິນອຸດ ສາຫະກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ‌ໄດ້‌ມີ‌ຕົວ‌ແທນ ‌ທີ່‌ຖືກ‌ຕ້ອງ‌ຕາມ‌ກົດ‌ໝາຍ‌ ຢູ່ ສປປ ‌ລາວ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ