DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຖິ່ນກຳເນີດ

ຖິ່ນກຳເນີດ ຜະລິດຕະພັນ

 1. ຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກຳເນີດ (ແບບຟອມທີ່ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະໜອງໃຫ້);
 2. ໃບມອບສິດ ທີ່ບົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນກໍລະນີທີ່ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ;
 3. ຮູບຂອບເຂດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງຖິ່ນກຳເນີດທີ່ຈະແຈ້ງ;
 4. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດພູມສາດ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ເປັນຖິ່ນ ກຳເນີດ;
 5. ສິນຄ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ວິທີການກວດກາ ທີ່ຈະນຳໃຊ້;
 6. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຈຸດເດັ່ນ ຂອງຖິ່ນກຳເນີດ ຊຶ່ງຜູ້ຮ້ອງ ຂໍສະເໜີໃຫ້ເປັນຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ຫຼັກຖານ ເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນບົດລາຍງານນັ້ນ;
 7. ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດ ຢູ່ໃນປະເທດຕົ້ນ ກຳເນີດ ໃນກໍະນີທີ່ຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນນັ້ນ ໄດ້ອີງໃສ່ການ ປົກປ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
 8. ໃບຮັບເງິນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມຕາມລະບຽບການ.

ສູນບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

 1. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖິ່ນກໍາເນີດແມ່ນ ສິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພູມປັນຍາທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ມີການຖ່າຍທອດ ຈາກຮຸ້ນສູ່ຮຸ້ນ (ເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຊຸມຊົນ);
 2. ແມ່ນຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ;
 3. ຊ່ວຍໃຫ້ມີການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາຊົນນະບົດ;
 4. ເພີ່ມມູນຄ່າສິນຄ້າ (ສິນຄ້າມີການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ);
 5. ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຈາກການແອບອ້າງຊື່ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງ ຖິ່ນກໍາເນີດ;
 6.  'ປົກປ້ອງຈາກການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດ (Delocalization).

ອາຍຸການປົກປ້ອງການຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ

ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ຖິ່ນກຳເນີດຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕະຫຼອດໄປ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເທື່ອດຽວ

ຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດແມ່ນ 200,000 ກີບ/ໜຶ່ງຄຳຮ້ອງ