Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍສາກົນ ເພື່ອສະເໜີໄປຍັງສໍານັກງານທະບຽນສາກົນ ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

 • ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດ ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ;
 • ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຕົວຢ່າງເຄື່ອງໝາຍ;
 • ລະບຸໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນ;
 • ກຸ່ມພາຄີທີ່ຖືກລະບຸ;
 • ຄ່າທໍານຽມຕາມລະບຽບການ.

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະຮັບຄຳຮ້ອງຂໍ ແລະ ໃຫ້ວັນທີທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍ ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

 • ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດ ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ;
 • ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຕົວຢ່າງເຄື່ອງໝາຍ;
 • ຄ່າທໍານຽມຕາມລະບຽບການ.
 1. ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
 2. ໃບມອບສິດທີ່ບົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຕົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ;
 3. ຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຕົວຢ່າງເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ຈະແຈ້ງ;
 4. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບສີນຄ້າ ທີ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຈະຖືກນໍາໃຊ້ຫຼືການບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ໃບຮັບເງີນຄ່າທໍານຽມ.
ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າອອນລາຍ
ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການຂໍຈົດທະບຽນພາຍໃນ

ປະເພດຄຳຮ້ອງຄ່າທຳນຽມ(ກີບ)ຄ່າບໍລິການ(ກີບ)ລວມ(ກີບ)
ຄຳຮ້ອງຈົດທະບຽນໃໝ່8000003200001120000
ຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ອາຍຸ8000003200001120000
ການເກັບຄ່າໝວດເພີ່ມ800000800000
ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ5000050000
ການຂໍລົບລ້າງໂດຍເຈົ້າຂອງເອງ200000200000
ການຂໍລົບລ້າງໂດຍບຸກຄົນອື່ນ400000400000
ການໂອນກຳມະສິດ, ການປ່ຽນຊື່ແລະທີ່ຢູ່, ການລວມບໍລິສັດພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດຽວ400000400000
ການປ່ຽນທີ່ຢູ່ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍ100000100000
ຄ່າບໍລິການເພີ່ມສຳລັບການຕໍ່ອາຍຸ (ພາຍໃນ 6 ເດືອນ)400000400000

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການຂໍຈົດທະບຽນສາກົນ

ປະເພດຄຳຮ້ອງຄ່າທຳນຽມພື້ນຖານຄ່າບໍລິການ
ຄຳຮ້ອງຈົດທະບຽນໃໝ່(ຂາວດຳ)CHF 653400000 ກີບ
ຄຳຮ້ອງຈົດທະບຽນໃໝ່(ສີ)CHF 903400000 ກີບ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ