DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023
ໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16 ປະຈຳປີ 2023, ຊຶ່ງໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພູນສະຫວັດ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ນາງ Akiko Nagano, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ (MAFF) ແຫ່ງ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ Petter Button, ຮອງເລຂາທິການ, ສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການປົກປ້ອງພັນພືດ ໃໝ່ (UPOV), ທ່ານ Akira NAGATA ຜູ້ອໍານວຍການ ສະມາຄົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອກະຊວງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ (JATAFF), ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 (ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ) ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ EAPVP Forum ແລະ ສະມາຊິກຂອງ UPOV, ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 50 ກວ່າທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ລາຍງານການກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບຂອງ UPOV, ການພັດທະນາການປົກປ້ອງພັນພືດ-ຄວາມຄືບໜ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງ UPOV, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາການປົກປ້ອງພັນພືດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຮ່ວມມື ປະຈຳສົກປີ 2022 – 2023 ແລະ ກຳນົດທິດທາງແຜນກິດຈະກຳ ປະຈຳສົກປີ 2023-2024 ຂອງບັນດາປະເທດ ASEAN +3.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງພັນພືດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ກຳລັງປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພາກພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາຂອງ UPOV ແລະ ກໍາລັງສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາຂອງ ສະຫະພັນສາກົນເພື່ອປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ (UPOV) ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທໍາອິດໃນການກະກຽມການເຂົ້າເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາ UPOV. ການເຂົ້າເປັນພາຄີສົນທິສັນຍານີ້ ແມ່ນເປັນເຊື່ອມໂຍງວຽກງານການປົກປ້ອງພັນພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງລະບົບການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນພືດໃໝ່ ທີ່ເປັນພັນພືດທີມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພຽງພໍກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮອງຮັບເອົາວະລະຂອງກອງປະຊຸມ, ພ້ອມທັງກຳນົດແຜນກິດຈະກຳການຮ່ວມມື ປະຈໍາສົກປີ 2023 – 2024 ແລະ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເອົາ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 17 ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
 ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023 ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023 ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023    ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023 ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023  ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023 ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023 ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ການປົກປ້ອງພັນພືດຂອງ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 16, ປະຈຳປີ 2023