Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ສູນບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ

ສູນບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຈຸດປະສົງ

         ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ພາລະບົດບາດ

         ມີພາລະບົດບາດ ເພີື່ອລົງເລີກເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ, ພັນພືດໃໝ່ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຂໍແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ຮັບຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຮຽນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ; ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ