DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງໃນກະຊວງຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2022, ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການຍົກຍ້າຍພະນັກງານການນໍາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່, ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຮັກສາການແທນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ ພາຍໃນກະຊວງ […]

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ກອຄ) ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ), ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ […]

ພິທີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃນການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວ ຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄໍາສະເໜີແກ້ ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2021 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ກອຄ), ໄດ້ເປີດພິທີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃນການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວ […]

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດຊາກໍແມນ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໃນວັນທີ 01 ທັນວາ 2021 ນີ້ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮ່ວມກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດຊາກໍແມນ ຂຶ້ນທີ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ […]

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ