DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

JETRO ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດສອບ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ (JETRO Bangkok Office) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກຮົບຮົມດ້ານວິຊາການ ໃນຫົວຂໍໍ້ ການກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ຕຸລາ 2022, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ໄຊບັນດິດ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ທ່ານ Mr. Junya WATANABE, ຫົວໜ້າພະແນກຊັບສິນທາງປັນຍາ, ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ, ມີທ່ານ Mr. Yugen SASAKI, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບສິນທາງປັນຍາ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ, ທ່ານ Mr. Hiroto INOUE, ທະນາຍ ຄວາມດ້ານສິດທິບັດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າປະຈໍາຫ້ອງການ SOEI ASEAN Office ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ສູນ, ຮອງພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 30 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ໄຊບັນດິດ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະ ເທດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກຮົບຮົມດ້ານວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້, ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດສອບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ນັກກວດສອບສິດທິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ການກວດສອບເນື້ອໃນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ສິດທິບັດ, ການຈັດໝວດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ການຈັດໝວດສິດທິບັດ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຂົງເຂດເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ມີນັກກວດສອບເຄື່ອງໝາຍການ ມີຈໍານວນ 02 ທ່ານ, ຜູ້ຊ່ວຍນັກກວດສອບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຈໍານວນ 03 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຊ່ວຍວຽກຈໍານວນໜຶ່ງ, ໃນຂົງເຂດສິດທິບັດ ຜູ້ກວດສອບສິດທິບັດ ຈໍານວນ 01 ທ່ານ, ຜູ້ຊ່ວຍນັກກວດສອບ ຈໍານວນ 03 ທ່ານ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ນັດກວດສອບໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຍັງມີຈໍານວນຈໍໍາກັດ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ. ດັ່ງນັ້ນ ໂດຍອີງຕາມແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍສະເພາະ ຂົງເຂດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ທາງກົມພວກເຮົາ ຈະສ້າງນັກກວດສອບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 04 ຄົນ, ສ້າງນັກກວດສອບສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 02 ຄົນ ເພື່ອຮອງຮັບຈໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຜ່ານລະບົບມາດຣີດ (Madrid) ແລະ ຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບສິິດທິບັດ ຜ່ານລະບົບ PCT ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທາງໄກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ, ການແຈ້ງປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຍົກເລີກ/ລົບລ້າງ ການຈົດທະບຽນ ໃຫ້ແກ່ນັກກວດສອບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ນັກກວດສອບສິດທິບັດ. ສະນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດສອບເຄື່ອງໜາຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິບັດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການກວດສອບເນື້ອໃນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ, ເຄື່ອງໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການກວດສອບເນື້ອໃນທີ່ຕິດພັນກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ, ການຈັດໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການຈັດໝວດສິດທິບັດ ແລະ ເຕັກນິກໃນການກວດຄົ້ນສິດທິບັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນສິດທິບັດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AIPN and J-Platpat) ຊຶ່ງສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບນັກກວດສອບສິດທິບັດຂອງລາວ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສິດທິບັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບສິດທິບັດຂອງລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດການກວດເນື້ອໃນຕໍ່ຕາມ. ປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາອີງໃສ່ຜົນການກວດສອບສິດທິບັດຂອງສາກົນ ແລະ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ຜົນການກວດສອບສິດທິບັດຂອງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ສປ ຈີນ, ເກົາຫຼີ ແລະ ສິງກະໂປ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ຮັບຟັງ ການບັນຍາຍຈາກນັກວິທະຍາກອນທີ່ມາຈາກ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາບາງກອກ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກວດສອບເນື້ອໃນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ; ການກວດສອບເນື້ອໃນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີ່ ປຽບທຽບກັບ “ການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ’’; ການຈັດໝວດ ແລະ ເຕັກນິກ ໃນການກວດຄົ້ນສິດທິບັດ; ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນສິທິບັດຂອງຍີ່ປຸ່ນ (AIPN and J-Platpat),  ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກໍໄດ້ມີການຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກ ສິດທິບັດ.

 ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ