DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1
Webinar on Intellectual Property Right in Online Platforms in South-East Asia 25-26 May 2021

Webinar on Intellectual Property Right in Online Platforms in South-East Asia 25-26 May 2021

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອທ່ານຖືກລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທ່ານໃນ ໂລກອອນລາຍ? ທ່ານຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂການລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນໂລກອອນລາຍບໍ? ທ່ານສາມາດຫາຄຳຕອບໄດ້ ຈາກສຳມະນາອອນລາຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ […]