Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ຖິ່ນກຳເນີດ

ຖິ່ນກຳເນີດ

“ຖິ່ນກຳເນີດ”  ແມ່ນ ສັນຍາລັກ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ ຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນພາໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະອື່ນ ທີ່ຕິດພັນກັບພູມສາດ.

ຖິ່ນກຳເນີດ

ກາໝາຍຖິ່ນກຳເນີດແຫ່ງຊາດ

ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກຳເນີດ
 • ບົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນທີ່ມາຂອງສິນຄ້າຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງປະ ເທດໃດໜຶ່ງ;
  ແມ່ນຍ້ອນຖິ່ນກຳເນີດທາງພູມສາດເປັນສ່ວນສຳຄັນ ພາໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະອື່ນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:
  – ປັດໄຈຂອງທຳມະຊາດຄື: ດິນ, ອາກາດ, ນໍ້າ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
  ທຳມະຊາດອື່ນ.
  – ປັດໄຈຂອງມະນຸດຄື: ຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ປະສົບການຂອງຜູ້ຜະລິດ
  ແລະ ກຳມະວິທີ.
ຖິ່ນກຳເນີດ ທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ
 • ຖິ່ນກຳເນີດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ສັບສົນ ກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ;
 • ຖິ່ນກຳເນີດ ຂອງປະເທດອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫຼື ສິ້ນສຸດການປົກປ້ອງຢູ່ໃນ ປະເທດຕົ້ນກຳເນີດ ຫຼື ໄດ້ຖືກເຊົາໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ;
 • ຖິ່ນກຳເນີດ ທີ່ຄືກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລ້ວ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ອາຍຸການ ຂອງການປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດ ມີຕະຫຼອດໄປ

ຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ

ຖິ່ນກຳເນີດ

ກິດຈະກຳ

august

No Events

Recent Posts

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ