Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ພັນພືດໃໝ່

ພັນພືດໃໝ່ ແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມໝາຍຂອງພັນພືດໃໝ່

“ພັນພືດໃໝ່” ແມ່ນ ກຸ່ມຂອງພືດ ທີ່ມີລັກສະນະທາງພຶກສາຊາດ ຢ່າງດຽວກັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປ ຊຶ່ງສາມາດກຳນົດຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ ປະເພດພັນທຸກຳ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍປະເພດພັນທຸກຳຮ່ວມກັນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອື່ນ ໃນພືດຊະນິດດຽວກັນ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄຸນລັກສະນະ, ມີຄວາມສະໜໍ່າສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຄົງຕົວ ໃນເວລານຳໄປຂະຫຍາຍພັນ;

ເງື່ອນໄຂການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່?

ເງື່ອນໄຂ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ :

  • ຕ້ອງໃໝ່
  • ຕ້ອງແຕກຕ່າງ;
  • ຕ້ອງສະໝໍ່າສະເໝີ;
  • ຕ້ອງຄົງຕົວ;
  • “ຄວາມໃໝ່” ໝາຍວ່າ ພັນພືດຈະຖືວ່າໃໝ່ ຖ້າວ່າ ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ຫຼື ຜົນເກັບກ່ຽວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກວາງຂາຍ ຫຼື ແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຳໃຊ້ ໂດຍນັກປະສົມພັນພືດ ຫຼື ດ້ວຍການ ເຫັນດີຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກພັນພືດນັ້ນ.
  • “ຄວາມແຕກຕ່າງ” ໝາຍວ່າ ພັນພືດ ຈະຕ້ອງແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະໃໝ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຈາກພັນພືດອື່ນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນທົ່ວໄປ.
  • “ຄວາມສະຫມໍາສະເໝີ” ໝາຍວ່າ ພັນພືດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງນັ້ນ ອາດມາຈາກຮູບການ ສະເພາະ ຂອງການນຳມາຂະຫຍາຍພັນ ແຕ່ຕ້ອງມີຮູບຮ່າງສະໝຳສະເໝີ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕະຫຼອດໄປ ໃນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ຂອງພັນພືດນັ້ນ.
  • “ຄວາມຄົງຕົວ” ໝາຍວ່າ ພັນພືດ ຈະຕ້ອງຄົງຕົວ ຖ້າຄຸນລັກສະນະຂອງພັນພືດນັ້ນ ຫາກບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ພາຍຫຼັງການຂະຫຍາຍພັນຄືນໃໝ່ ຫຼື ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງແຕ່ ລະຮອບວຽນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຮອບວຽນສະເພາະ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນນັ້ນ.

ນອກຈາກສີ່ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເທິງນີ້​ ການຈົດທະບຽນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາການກຳນົດຊື່ຂອງພັນພືດໃໝ່ນັ້ນ.

ອາຍຸການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ສຳລັບພືດຢືນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນໝາກອະງຸ່ນ ແມ່ນມີ ກຳນົດ 25 ປີ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ປະເພດອື່ນ ແມ່ນມີກຳນົດ 20 ປີ

ຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່

ພັນພືດໃໝ່

ກິດຈະກຳ

september

No Events

Recent Posts

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ