Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ Copyright

ລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ

ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕໍ່ຜົນງານປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງຕົນເອງ ທາງ‌ດ້ານ‌ສິລະ‌ປະກຳ, ‌ວັນນະ‌ກຳ ຫຼື ວິ‌ທະຍາ‌ສາດ.

ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ

ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕໍ່ຜົນງານທາງດ້ານ‌ການ ສະແດງ, ການບັນທຶກສຽງ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫຼື ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີ່‌ເຂົ້າລະຫັດ ຫຼື ບໍ່‌ເຂົ້າ‌ລະຫັດ.

ຜົນງານ ໝາຍເຖິງ

ການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງບຸ‌ກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ‌ຈັດຕັ້‌ງໃດໜຶ່ງ ໃນຂົງເຂດສິລະປະກຳ, ວັນນະກຳ ‌ແລະ ວິ‌ທະຍາ‌ສາດ ຊຶ່ງສະແດງອອກ ດ້ວຍຮູບແບບ ‌ຫຼື ວິທີ‌ການໃດໜຶ່ງ.

ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ

ທຸກຜົນງານຂອງນັກປະພັນ ­ທີ່ມີການ­ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶ້ນ­ດ້ວຍຕົນ­ເອງ ຢູ່ໃນ­ົງເຂດສິລະປະກຳ,‌ ວັນນະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ ຈະໄດ້ຮັບການ­ປົກປ້ອງເປັນ­ລິຂະສິດ ເຖິງວ່າຜົ­ນງານດັ່ງກ່າວ ຈະສະແດງອອກຢູ່ໃນ­ລັກສະນະ ຫຼື ຮູບແບບໃດກໍຕາມ .

ຜົນງານດ້ານສິລະປະກຳ
 1. ຮູບ‌ວາດ, ຮູບ‌ແຕ້ມ, ຮູບ‌‌ແກະ‌ສະຫຼັກ, ຮູບ‌ພິມຫີນ, ການ‌ເກັບ‌ຂິດລາຍພົມ ຫຼື ລາຍ‌ແພ ແລະ ຜົນ‌ງານ‌ວິຈິດ‌ຕະກຳ‌ ອື່ນໆ;  
 2. ຮູບປັ້ນ, ຮູບ‌ຄວັດ‌ຫີນ ແລະ ຜົນ‌ງານ‌‌ປະຕິມາ‌ກຳ ‌ອື່ນໆ;
 3. ການ‌ອອກ‌ແບບ‌ອາຄານ ຫຼື ສິ່ງ‌ປຸກ‌ສ້າງ, ການ‌ອອກ‌ແບບ‌ຕົບ‌ແຕ່ງພາຍ‌ໃນ ພາຍນອກ ‌ແລະ ຜົນ‌ງານສະຖາປັດຕິ‌ຍະ‌ກຳ ອື່ນໆ;
 4. ຮູບ‌ຖ່າຍດ້ວຍ‌ວິທີ‌ການ‌ເຕັກ‌ນິກ‌ຕ່າງໆ‌ ແລະ ‌ຜົນງານທີ່‌ສະ‌ແດງ‌ອອກ‌ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນອານາລ໋ອກ (analogous process);
 5. ຮູບ‌ຈຳລອງ, ‌ແຜນ‌ທີ່, ‌‌ແຜນ‌ຜັງ, ຮູບ‌ສະ‌ເກັດ ຫຼື ຮູບ‌ສາມ‌ມິ‌ຕິ‌ ກ່ຽວ‌ກັບ ພູມສາດ, ພູມປະ‌ເທດ, ງານ‌ສະຖາ‌ປັດ‌ຕິ‌ຍະ‌ກຳ ຫຼື ວິ‌ທະຍາ‌ສາດ;
 6. ດົນ‌ຕີ‌ປະກອບ‌ບົດ‌ລະຄອນ, ‌ແບບລະຄອນ‌ໄບ້ ຫຼື ລະຄອນ‌ຈັດ‌ສາກ, ການ‌ອອກ‌ແບບ‌ທ່າ‌ຟ້ອນ, ທ່າ‌ເຕັ້ນ ແລະ ຜົນ‌ງານ‌ອື່ນ ທີ່‌‌ປະດິດ‌ຄິດແຕ່ງ‌ຂຶ້ນ‌ ເພື່ອ‌ການ‌ສະ‌ແດງ;
 7. ການ‌ປະກອບດົນຕີ ທີ່‌ມີ ‌ຫຼື‌ ບໍ່‌ມີ ‌ເນື້ອຮ້ອງລວມຢູ່‌ນຳ ‌‌ລວມ‌ເຖິງ‌‌ນົ‌ດ‌ເພງ ທີ່‌ໄດ້‌ແຍກ ‌ແລະ ຮຽບຮຽງ‌ສຽງ‌ປະສານ‌ແລ້ວ;
 8. ການບັນທຶກສຽງຜົນງານ‌ສິລະ‌‌ປະ‌ປັບ‌ໃຊ້;
 9. ຟີມ ຫຼື‌ ຜົນງານ‌ດ້ານຮູບ‌ເງົາ‌ອື່ນໆ ຫຼື ຜົນງານ‌ ທີ່‌ສະ‌ແດງ‌ອອກ‌ ດ້ວຍການ‌ລຳດັບ‌ພາບ ‌ທີ່ສາມາດ‌ນຳ‌ອອກ‌ສາຍ‌ຕໍ່‌ເນື່ອງ‌ໄດ້‌ເປັນ‌ຮູບ‌ເງົາ ແລະ ສາມາດ‌ບັນທຶກ‌ລົງ‌‌ໃສ່‌ວັດ‌ສະດຸອື່ນໆ ທີ່‌ສາມາດ‌‌‌ນຳ‌ອອກ‌ສາຍ‌ຕໍ່‌ເນື່ອງ‌ໄດ້ຄື‌ກັນ ‌ລວມທັງ‌ສຽງ‌ປະກອບ‌ໃນ‌ຜົນງານນັ້ນ
ຜົນງານດ້ານວັນນະກຳ
 1. ປຶ້ມອ່ານ, ວິ‌ທະຍາ‌ນິພົນ, ‌ແຜ່ນ‌ພັບ, ວາລະສານ, ສິ່ງ‌ພິມ ແລະ ສິ່ງ‌ຂີດ‌ຂຽນ‌ອື່ນໆ;
 2. ບົດ‌ປາຖະກະຖາ, ‌ບົດ‌ຄຳ‌ເຫັນ, ສຸນ‌ທອນ‌ພົດ, ບົດ‌ຄຳ‌ສອນ, ບົດ‌ສອນ ແລະ ບົດເວົ້າ ອື່ນໆ ທີ່‌ໄດ້‌ມີ‌ການ‌ບັນທຶກ‌;
 3. ບົດ‌ລະຄອນ, ບົດ‌ເລື່ອງ, ບົດກະວີ;
 4. ໂປຣແກຣມ‌ຄອມ‌ພິວ‌ເຕີ‌ ແລະ ການ‌ລວບ‌ລວມຂໍ້‌ມູນ ລວມທັງພາສາ‌ຕົ້ນກຳ‌ເນີ‌ດ (source code) ‌ແລະ ພາສາ‌ວັດຖຸ (object code).
 5. ການ‌ລວບ‌ລວມຜົນງານ ສິລະ‌ປະກຳ ‌‌ຫຼື ວັນນະກຳ ‌ເປັນຕົ້ນ ສາລານຸກົມ, ການລວບລວມບົດປະພັນ ຫຼື ການລວບລວມຂໍ້ມູນດ້ວຍ‌ການຈັດລຽງ, ການ‌ຄັດ‌ເລືອກ, ການ‌ລວບ‌ລວມບັນດາ‌ຫົວ‌ຂໍ້‌ຕ່າງໆ ທີ່‌ປະກອບ‌ເຂົ້າກັນ ‌ເປັນ‌ການ‌ປະດິດຄິດແຕ່ງ‌ທາງປັນຍາ.

ການແຈ້ງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ ຫຼື ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແມ່ນສິດທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ມີການປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານນັ້ນຂື້ນມາ ໂດຍບໍ່ມີການຈົດທະບຽນ ແຕ່ສາມາດແຈ້ງສິດນັ້ນໄວ້ນໍາ ສູນບໍລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຫຼືເປັນຂໍ້ມູນໄວ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີການລະເມີດ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງເປັນລິຂະສິດ

 • ຂ່າວປະຈຳວັນ
 • ເຫດການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂື້ນ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ຄວາມຄິດ
 • ກຳມະວິທີ
 • ວິທີການປະຕິບັດ ຫຼື ຫຼັກການຄະນິດສາດ
 • ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ລະບຽບການປົກຄອງ
 • ເອກະສານທາງດ້ານຕຸລາການ ແລະ ເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ແປເປັນທາງການ.

ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ

ກິດຈະກຳ

september

No Events

Recent Posts

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ