DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Header 1

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແມ່ນຫຍັງ?

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແມ່ນຫຍັງ?

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ (Layout-Designs of Integrated Circuits) ແມ່ນ ແບບແຜນຜັງ ຫຼືຮູບແຕ້ມ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະໃນຮູບແບບໃດ ຫຼື ວິທີໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການຈັດວາງສິ້ນສ່ວນທາງໄຟຟ້າ ຫຼືທາງເດີນໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຊ້ຜະລິດເປັນວົງຈອນ ລວມ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດ ເຊັ່ນ: ແຜນຜັງ (Layout Design) ຊຶ່ງເປັນຮູບ ແຕ້ມການຈັດວາງຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າ ແລະ ແບບທີ່ເປັນງານໜ້າກາກ ຊຶ່ງໃຊ້ໃນການ ຜະລິດວົງຈອນລວມ ຮູບຖ່າຍລາຍເສັ້ນຂອງວົງຈອນລວມ.

ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບແບບຜັງວົງຈອນລວມ

 ສິ່ງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ​ດັ່ງ​​ນີ້:

  • ເປັນແບບຜັງຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ຄືຂອງໃຜ;
  • ເປັນແບບຜັງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການປະສານຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່;
  • ຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຕ້ອງຍື່ນກ່ອນວັນທີ່ນຳເອົາແບບຜັງວົງຈອນລວມໄປສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ໃນທາງການຄ້າໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍເຈົ້າຂອງ ຫຼື ພາຍໃນສອງປີ ນັບແຕ່ວັນດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນມາ.
ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ

ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີດັ່ງນີ້:

  • ຫຼັກການ, ກຳມະວິທີ, ລະບົບ ຫຼື ວິທີການປະຕິບັດງານ ຂອງວົງຈອນລວມ;
  • ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຊອບແວ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນວົງຈອນລວມ.
ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີໄລຍະເວລາການປົກປ້ອງ 12 ປິ

ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

[kc-creative-links name="ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="697137" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/%e0%ba%b5understanding-ip/%e0%ba%aa%e0%ba%b4%e0%ba%94%e0%ba%97%e0%ba%b4%e0%ba%9a%e0%ba%b1%e0%ba%94%e0%bb%81%e0%ba%a1%e0%bb%88%e0%ba%99%e0%ba%ab%e0%ba%8d%e0%ba%b1%e0%ba%87/||_blank"][kc-creative-links name="ແບບອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="317226" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/understanding-ip/%E0%BB%81%E0%BA%9A%E0%BA%9A%E0%BA%AD%E0%BA%B8%E0%BA%94%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%AB%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B3%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%99%E0%BA%AB%E0%BA%8D%E0%BA%B1%E0%BA%87/||_blank"][kc-creative-links name="ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="383315" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/%E0%BA%9B%E0%BA%BB%E0%BA%81%E0%BA%9B%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BB%81%E0%BA%99%E0%BA%A7%E0%BA%84%E0%BA%A7%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%84%E0%BA%B4%E0%BA%94/%E0%BB%80%E0%BA%84%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BB%9D%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%84%E0%BB%89%E0%BA%B2/||_blank"][kc-creative-links name="ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="418075" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/understanding-ip/%E0%BB%81%E0%BA%9A%E0%BA%9A%E0%BA%9C%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%A7%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%88%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BA%A5%E0%BA%A7%E0%BA%A1/||_blank"][kc-creative-links name="ຖິ່ນກຳເນີດ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="809995" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/understanding-ip/%E0%BA%96%E0%BA%B4%E0%BB%88%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B3%E0%BB%80%E0%BA%99%E0%BA%B5%E0%BA%94-%E0%BA%9C%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%9E%E0%BA%B1%E0%BA%99/||_blank"][kc-creative-links name="ພັນພືດໃໝ່ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="115091" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/understanding-ip/%E0%BA%9E%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%9E%E0%BA%B7%E0%BA%94%E0%BB%83%E0%BB%9D%E0%BB%88/||_blank"][kc-creative-links name="ລິຂະສິດ ແມ່ນຫຍັງ?" effect="cl-effect-21" _id="696282" show_icon="yes" icon="fa-caret-right" icon_position="left" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`button`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text,.cl-effect-2 .cl-text span,.cl-effect-3 a,.cl-effect-4 a,.cl-effect-5 a,.cl-effect-6 a,.cl-effect-7 a,.cl-effect-8 a,.cl-effect-10 a,.cl-effect-11 a,.cl-effect-13 a,.cl-effect-14 a,.cl-effect-15 a::before,.cl-effect-16 a,.cl-effect-17 a,.cl-effect-18 a,.cl-effect-19 a,.cl-effect-20 a,.cl-effect-21 a`:`#343a40`},`button-hover`:{`color|.cl-effect-1 .cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before,.cl-effect-3 a:hover,.cl-effect-4 a:hover,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover,.cl-effect-10 a::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a,.cl-effect-16 a::before,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover,.cl-effect-20 a span::before,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`border-color|.cl-effect-1 .cl-text.cl-text:hover,.cl-effect-2 a:hover span::before, .cl-effect-2 a:focus span::before,.cl-effect-3 a::after,.cl-effect-4 a::after,.cl-effect-5 a:hover,.cl-effect-6 a:hover,.cl-effect-7 a:hover,.cl-effect-8 a:hover::after,.cl-effect-10 a:hover::before,.cl-effect-11 a:hover::before,.cl-effect-13 a:hover,.cl-effect-14 a:hover,.cl-effect-15 a:hover,.cl-effect-16 a:hover,.cl-effect-17 a:hover,.cl-effect-18 a:hover,.cl-effect-19 a:hover span::before,.cl-effect-20 a:hover span,.cl-effect-21 a:hover`:`#1e73be`,`background-color|.cl-effect-6 a:hover::before,.cl-effect-6 a:hover::after,.cl-effect-7 a::after,.cl-effect-18 a:hover::before,.cl-effect-18 a:hover::after`:`#1e73be`}}}}" link="https://dip.gov.la/understanding-ip/%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%82%E0%BA%B0%E0%BA%AA%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%99%E0%BA%AB%E0%BA%8D%E0%BA%B1%E0%BA%87/||_blank"]

ກິດຈະກຳ

june

No Events


hệ thống chữa cháy tự động

Recent Posts