Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ແບບອຸດສາຫະກຳ

ແບບອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຫຍັງ?

ແບບອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນຫຍັງ?

ແບບອຸດສາຫະກຳແມ່ນ ຮູບແບບ ຫຼື ຮູບຮ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ ​ຊຶ່ງປະກອບ​ດ້ວຍຮູບຮ່າງ, ລວດລາຍ, ​ເສັ້ນສາຍ, ສີ​ສັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກຳ

ແບບ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບ​ຢັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ​ດັ່ງ​​ນີ້

  • ຕ້ອງເປັນແບບໃໝ່ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍຖືກເປີດເຜີຍ ສູ່ສາທາລະນະຊົນມາກ່ອນ ດ້ວຍວາລະສານ ຫຼື ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ຫຼື ດ້ວຍ​ການ​ວາງສະ​ແດງ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ແຫ່ງໃດໜຶ່ງໃນໂລກ, ກ່ອນວັນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ;
  • ຕ້ອງເປັນສິ່ງ​ປະດັບ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ວັດຖຸ​ທີ່ນຳ​ເອົາແບບ​ໄປ​ໃຊ້​ ຫຼື ເອົາ​​ແບບໄປ​ຕິດ​ໃສ່ຕົວ ຂອງ​ວັດຖຸເອງ ​ເກີດມີຮູບຊົງພາຍນອກພິເສດ.
ແບບທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກຳ

ແບບ ​​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ໃຫ້​ຈົດ​ທະບຽນແບບ​ອຸ​ດສາ​ຫະກຳ

  • ແບບທີ່ມີຮູບຊົງພາຍນອກ ເກີດຈາກຮູບຊົງສະເພາະ ທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງວັດຖຸ ຊຶ່ງໃນນັ້ນແບບໄດ້ ຖືກນຳມາໃຊ້ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນມາ;
  • ແບບ ທີ່ຂັດຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີ ງາມຂອງຊາດ.
ແບບອຸດສາຫະກຳ ມີໄລຍະເວລາການປົກປ້ອງ ສິບຫ້າປີ

ຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກຳ

ແບບອຸດສາຫະກຳ

ກິດຈະກຳ

august

No Events

Recent Posts

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ