DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແມ່ນຫຍັງ?

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແມ່ນຫຍັງ?

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ (Layout-Designs of Integrated Circuits) ແມ່ນ ແບບແຜນຜັງ ຫຼືຮູບແຕ້ມ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະໃນຮູບແບບໃດ ຫຼື ວິທີໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການຈັດວາງສິ້ນສ່ວນທາງໄຟຟ້າ ຫຼືທາງເດີນໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຊ້ຜະລິດເປັນວົງຈອນ ລວມ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດ ເຊັ່ນ: ແຜນຜັງ (Layout Design) ຊຶ່ງເປັນຮູບ ແຕ້ມການຈັດວາງຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າ ແລະ ແບບທີ່ເປັນງານໜ້າກາກ ຊຶ່ງໃຊ້ໃນການ ຜະລິດວົງຈອນລວມ ຮູບຖ່າຍລາຍເສັ້ນຂອງວົງຈອນລວມ.

ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບແບບຜັງວົງຈອນລວມ

 ສິ່ງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ​ດັ່ງ​​ນີ້:

  • ເປັນແບບຜັງຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ຄືຂອງໃຜ;
  • ເປັນແບບຜັງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການປະສານຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່;
  • ຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຕ້ອງຍື່ນກ່ອນວັນທີ່ນຳເອົາແບບຜັງວົງຈອນລວມໄປສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ໃນທາງການຄ້າໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍເຈົ້າຂອງ ຫຼື ພາຍໃນສອງປີ ນັບແຕ່ວັນດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນມາ.
ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ

ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີດັ່ງນີ້:

  • ຫຼັກການ, ກຳມະວິທີ, ລະບົບ ຫຼື ວິທີການປະຕິບັດງານ ຂອງວົງຈອນລວມ;
  • ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຊອບແວ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນວົງຈອນລວມ.
ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີໄລຍະເວລາການປົກປ້ອງ 12 ປິ

ກິດຈະກຳ

march

No Events

Recent Posts