DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Webinar on Intellectual Property Right in Online Platforms in South-East Asia 25-26 May 2021

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອທ່ານຖືກລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທ່ານໃນ ໂລກອອນລາຍ?
ທ່ານຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເພື່ອແກ້ໄຂການລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນໂລກອອນລາຍບໍ?
ທ່ານສາມາດຫາຄຳຕອບໄດ້ ຈາກສຳມະນາອອນລາຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 ພຶດສະພາ 2021
ສຳມະນາເປິດກວ້າງ ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ໂດຍມີນາຍພາສາແປໄປພ້ອມກັນ (ພາສາໄທ)
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດວາລະ ແລະ ລົງທະບຽນແບບບໍ່ເສຍຄ່າໄດ້ທີ່ https://bit.ly/3vTHi0i