DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການກ່າວສູນທອນພົດຂອງຜູ້ອໍານວຍການຈາກອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ 26 ເມສາ 2022

ASEAN Common Guidelines on Trade Marks and Industrial Designs

ຂ່າວສານ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ອຄ, ສືບຕໍ່ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ອຄ, ສືບຕໍ່ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິ ຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ,…

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ…

ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

may, 2022

No Events