DIP: 021 213470-148 | IP Service Center: 021 218710

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການວັນເດືອນປີພິມເຜີຍແພ່ເອກະສານເອເລັກໂຕຼນິກ
ສະບັບເລກທີ 182 New 25/11/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 18118/11/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 18011/11/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17904/11/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17828/10/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17721/10/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17614/10/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17507/10/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17430/09/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17323/09/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17216/09/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17109/09/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 17002/09/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16926/08/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16819/08/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16712/08/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16605/08/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16529/07/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16422/07/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16315/07/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16208/07/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16101/07/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 16024/06/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15921/06/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15810/06/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15703/06/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 156
27/05/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15520/05/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15413/05/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15306/05/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15229/04/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15122/04/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 15015/04/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14908/04/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14801/04/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14725/03/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14611/03/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14504/03/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14403/03/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14301/03/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14228/02/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14128/02/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 14024/02/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13923/02/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13818/02/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13704/02/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13621/01/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13507/01/2022ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13424/12/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13310/12/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13226/11/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13112/11/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 13029/10/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12915/10/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12801/10/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12717/09/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12603/09/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12520/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12406/08/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12323/07/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 122
09/07/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12125/06/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 12011/06/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11928/05/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 118
14/05/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11730/04/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11616/04/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11502/04/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11419/03/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11305/03/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11219/02/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11105/02/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 11022/01/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10908/01/2021ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10825/12/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10711/12/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10627/11/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10506/11/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10423/10/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10309/10/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10225/09/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10111/09/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 10028/08/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9914/08/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9824/07/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9710/07/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9626/06/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9512/06/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9429/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9315/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9201/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9117/04/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9003/04/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8920/03/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8806/03/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8728/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8614/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8507/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 84 Re-Upload 31/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8317/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8210/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8103/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8013/12/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7911/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7810/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7709/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7608/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7507/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7406/2019ດາວໂຫຼດ