Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການວັນເດືອນປີພິມເຜີຍແພ່ເອກະສານເອເລັກໂຕຼນິກ
ສະບັບເລກທີ 98 New 24/07/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9710/07/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9626/06/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9512/06/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9429/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9315/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9201/05/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9117/04/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 9003/04/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8920/03/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8806/03/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8728/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8614/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8507/02/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8431/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8317/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8210/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8103/01/2020ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 8013/12/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7911/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7810/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7709/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7608/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7507/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7406/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7305/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7204/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7112/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7010/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6903/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6811/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6709/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6606/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6501/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6410/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6306/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6203/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6112/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6009/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5908/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5807/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5703/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5612/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5512/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5411/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5307/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5211/2013ດາວໂຫຼດ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ