Call:
Header 1

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Header 1

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເດືອນປີພິມເຜີຍແພ່ເອກະສານເອເລັກໂຕຼນິກ
ສະບັບເລກທີ 7406/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7305/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7204/2019ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7112/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 7010/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6903/2018ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6811/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6709/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6606/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6501/2017ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6410/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6306/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6203/2016ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6112/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 6009/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5908/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5807/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5703/2015ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5612/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5512/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5411/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5307/2014ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5211/2013ດາວໂຫຼດ
ສະບັບເລກທີ 5110/2013ດາວໂຫຼດ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

footer 1

ການສ້າງເວັບໄຊນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ